LAW

Forretningsbetingelser

Nordic Law Group ApS’ egne generelle betingelser for sagsbehandling og honorar:

Som advokat skal man overfor private personer, der er klienter, skriftligt give en række oplysninger, inden advokaten påtager sig opgaven. Det fremgår af en regel, som advokatrådet har indført med virkning fra 1. maj 2005. Den skriftlige orientering skal indeholde følgende:

  1. De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, der kan forventes fra advokaten side.
  2. Størrelsen af det honorar, som forventes faktureret for det udførte arbejde, og hvis det ikke er muligt at oplyse et fast honorar, skal advokaten enten angive den måde honoraret beregnes på, eller give et begrundet overslag.
  3. De udlæg, der forventes i forbindelse med sagen, herunder afgifter til det offentlige, udlæg til indhentelse af diverse dokumenter og udskrifter, samt i de tilfælde, hvor sagens størrelse begrunder det, omkostninger til f.eks. kopiering, porto og lign.

Hvis honoraret kun er anslået, skal advokaten så tidligt som muligt give orientering om, såfremt honoraret forventes at blive større end det anslåede og begrunde hvorfor, samt fremkomme med et nyt overslag. Hvis der indgås aftale om yderligere bistand, finder ovenstående tilsvarende anvendelse.

 

Honoraret beregnes efter det aftalte princip ved ordrebekræftelsen. Honoraret beregnes med udgangspunkt i den anvendte tid, arbejdets art og omfang, det forbundne ansvar, de involverede værdier, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat, svarende til de præmisser, der blev lagt til grund i Højesterets afgørelse (UfR 1978.448H). Nordic Law Group ApS tager endvidere udgangspunkt i de af præsidenterne for Østre og Vestre Landsret fastsatte vejledende takster i forbindelse med retssagsbehandling, men skal understrege, at disse takster kun er vejledende.

 

Afregning af salær i forhold til anvendt tid sker på baggrund af enhver anvendt tid og i forhold til den timetakst, der er angivet ud for den enkelte medarbejder.

 

Betalingsbetingelser:

Fakturaer skal betales netto kontant. Dette indebærer, at betaling skal ske inden 8 dage fra fakturaens modtagelse og senest på det tidspunkt, der er angivet i fakturaen. Ved manglende betaling sender Nordic Law Group ApS en rykker, hvortil der tillægges et rykkergebyr pålydende kr. 100, jf. rentelovens § 9 b, stk. 3. der fremsendes normalt kun to rykkerskrivelser, hvorefter sagen overgår til inkasso. Omkostninger til inkasso følger de til enhver tid gældende bekendtgørelser. Nordic Law Group ApS bestemmelse selv om inkassobehandlingen foregår ved egen foranstaltning (egen inkasso) eller ved inkassofirma (fremmed inkasso).

 

I forbindelse med fakturering foretages der ikke en specificering af hver enkelt post, men der foretages en sammenstilling og en kort beskrivelse af det udførte arbejde.

 

Generelt faktureres der, når det aftalte arbejde er udført. I retssager faktureres der typisk i tre tempi med cirka en tredjedel af det forventede samlede salær pr. gang. Første faktura når første processkrift (stævning/svarskrift) er afgivet. Anden faktura når sagens skriftlige forberedelse er afsluttet, og tredje faktura når der er afsagt dom i sagen. I andre længerevarende sager faktureres der hvert kvartal i henhold til medgået tid.

 

I visse sager kan Nordic Law Group ApS fordre forudbetaling. I sådanne tilfælde påbegyndes arbejdet ikke førend forudbetaling ses indbetalt. Nordic Law Group ApS kan endvidere kræve, at der stilles depositum for sagens omkostninger.

 

Renter:

Ved forsinket betaling forrentes fakturakravet fra forfaldsdagen i fakturaen til betalingen sker i henhold til Renteloven.

 

Indbetalinger sker først til dækning af gebyrer og renter. Derefter på den ældste del af gælden.

 

Har klienten flere sager under behandling ved Nordic Law Group ApS forbeholder Nordic Law Group ApS sig ret til at foretage modregninger på enhver indbetaling til dækning af salærtilgodehavender i enhver sag; undtagen særligt øremærkede midler.

 

Betroede midler:

Betroede midler indsættes på klientkonto, og behandles i overensstemmelse med klientkontovedtægterne.

 

Tavshedspligt:

Alle medarbejdere hos Nordic Law Group ApS er underlagt absolut tavshedspligt om alle forhold vedrørende sagen og klienten.

 

Kommunikation:

En stor del af kommunikationen vil foregå via e-mail. Advokatfirmaet kan sende krypterede mails, men i så fald forudsætter det at modtageren kan dekryptere de sendte e-mail. Derfor vil udgangspunktet være, at de fremsendte e-mails ikke er krypterede. I henhold til persondatalovens behandlingssikkerhedsregler er det et ufravigeligt krav, at alle følsomme, fortrolige eller andre beskyttelsesværdige persondata skal krypteres, når de kommunikeres ud over åbent net, f.eks. internettet. Derfor vil ikke al korrespondance foregå via e-mail.

 

Interessekonflikter:

Nordic Law Group ApS har ved sagens modtagelse undersøgt, hvorvidt der måtte være interessekonflikter i forhold til andre af Nordic Law Group ApS’ klienter eller om der måtte være inhabilitet i forhold til ansatte hos Nordic Law Group ApS. Klienten opfordres til at oplyse, hvorvidt klienten har været eller er part i en sag, hvor modparten er eller har været klient hos Nordic Law Group ApS.