LAW

Persondatabeskyttelse

 

Nordic Law Group ApS oplyser hermed, hvordan advokatfirmaet opbevarer og anvender persondata. Opbevaring, behandling og anvendelse af persondata sker til løbende behandling af advokatopgaver og til administration af klientens sag på kontoret. Advokatfirmaet opbevarer og anvender kun persondata i det omfang og den periode, som det er nødvendigt i forhold til formålet eller lovmæssigt.

 

Det er Nordic Law Group ApS der er ”DATAANSVARLIG” for persondata og dermed er advokatfirmaet ansvarlig for opbevaringen og brugen af persondata. Dette gælder også i de tilfælde, hvor advokatfirmaet bruger dem sammen med samarbejdspartnere, f.eks. banker, ejendomsmæglere og banker.

 

Anvendelse af persondata:

I forbindelse med løsning af advokatydelser vil advokatfirmaet behandle personoplysninger. Advokatfirmaet anvender personoplysninger til flere forskellige formål enten fordi, at de er nødvendige at behandle for at levere advokatydelser, eller fordi advokatfirmaet har en berettiget interesse i at behandle oplysninger til bestemte formål eller fordi advokatfirmaet i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger.

 

Udgangspunktet for advokatfirmaets persondatabehandling er, at advokatfirmaet er dataansvarlig, idet det er advokatfirmaet, der beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske. Det er vigtigt at understrege, at advokatfirmaet kun indsamler personoplysninger til bestemte formål og at jeres personoplysninger ikke opbevares i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål eller lovmæssigt.

Det betyder, at hver gang advokatfirmaet indsamler personoplysninger, så vurderer advokatfirmaet, hvor længe sådanne oplysninger skal opbevares, og persondata opbevares kun i det omfang det er nødvendigt og rimeligt.

 

Advokatfirmaet opbevarer og anvender løbende persondata til følgende formål:

1. Konkret sagsbehandling, inkl. retlige processer ved domstolene, hvor persondata indgår, og hvor andre personer end klienter også indgår, herunder vidner og lign. Videre kan der persondata også blive behandlet og videregivet i tilfælde, hvor det efter aftale med klienten og i klientens interesse forventes at ske, f.eks. ved ansøgninger om retshjælp, fri proces, forligsforhandlinger eller f.eks. i forbindelse med stiftelse af selskaber, ansøgning om opholdstilladelse ell. lign, hvor myndigheder kræver, at der afgives personlige informationer.

2. Identifikation af klienten af hensyn til bestemmelser i hvidvaskningsloven

3. Administration af klientforholdet, herunder sagsoprettelse og førelse af klientkonti.

4. Fakturering for udført advokatarbejde

5. Til anden overholdelse af lovgivning, herunder de advokatetiske bestemmelser

 

Advokater og advokatfirmaet har en særlig og absolut tavshedspligt, hvorfor der ikke indsamles, behandles eller videregives informationer til andre uden specifikt samtykke fra klienten. Undtagelse herfor er de tilfælde, hvor advokaten eller advokatfirmaet ved domstolsbeslutning eller i henhold til lovgivning har pligt hertil.

 

Opbevaring og brug af persondata

Advokatfirmaets opbevaring og brug af persondata sker kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at behandling af persondata sker efter et af følgende kriterier:

1. Samtykke. Dette samtykke kan altid trækkes tilbage.

2. Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som der er indgået mellem advokatfirmaet og klienten.

3. Hvor der en legitim interesse i at anvende persondata.

 

Personoplysninger stammer fra de oplysninger, som klienter, modparter og evt. offentlig tilgængelige kilder har givet advokatfirmaet i forbindelse med sagens behandling.

 

I forhold til de persondata, som advokatfirmaet har, har klienten en række rettigheder, som klient o.a. kan gøre brug af i medfør af databeskyttelseslovgivningen. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger, som advokatfirmaet har, ligesom der gælder en ret til at få rettet urigtige oplysninger, få persondata udleveret og trække samtykke tilbage. Hvis en klient eller en anden, som har persondata befindende hos advokatfirmaet, kontakter advokatfirmaet med henblik på at få indsigt i oplysninger eller i øvrigt gør brug af rettigheder, skal advokatfirmaet sikre sig, at det er den ansvarlige person, som har kontaktet advokatfirmaet, før advokatfirmaet kan udlevere eller give de oplysninger, som der er interesseret i. Derfor vil advokatfirmaet i den forbindelse kontrollere og verificere, at det er den ansvarlige person og at det er vedkommendes oplysninger. Meddelelser mv., som klienten o.a. modtager fra advokatfirmaet pr. e-mail på den aftalte mailadresse, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post.

Almindelige henvendelser ved e-mail medfører en registrering til brug for fremtidig korrespondance. Besøg på vores hjemmeside medfører ikke en bevidst registrering af adresser, navne mv.

Du kan altid henvende dig til Nordic Law Group (office@nordiclawgroup.com) og få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, få rettet ukorrekte oplysninger eller bede om at få slette oplysninger om dig.