LAW

Nyheder

18.7.2016

Løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i leverandørkæden – arbejdsklausuler og deres efterlevelse

I april 2016 udkom en længe ventet rapport om Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere i bygge- og anlægsbranchen udarbejdet af FAOS. Rapporten gennemgår, hvordan fænomenet udenlandsk arbejdskraft og udenlandske virksomheder tager sig ud i denne branche og forsøger at forklare nogle af de mange udfordringer, der findes for såvel de udenlandske virksomheder som arbejdstagerne.

Rapporten, som advokat Thomas Trier Hansen er blevet interviewet til, bidrager også til at forstå, hvorfor arbejdsklausuler (der populært sagt skal modvirke social dumping) kan være svære at forstå og efterleve for mange virksomheder.

I en anden sammenhæng har Metroselskabet & Hovedstadens Letbane for kort tid siden udgivet en Manual til Virksomheder på byggeriet af metro og letbane i hovedstaden, der gennemgår nogle af de typiske spørgsmål om det danske arbejdsmarked, som man, som (udenlandsk) virksomhed, bør adressere. Denne manual bidrager ligeledes til at forstå hvilke forventninger, der ligger i en arbejdsklausul.

Arbejdsklausuler er efterhånden standard i offentlige kontrakter i Danmark navnlig inden for bygge- og anlægsområdet, transportområdet, serviceområdet og det grønne område. Det er dog ikke kun offentlige opdragsgivere, der anvender arbejdsklausuler. Private virksomheder lægger op til, at man kan foretage kontrol af løn- og ansættelsesforhold for medarbejdere hos leverandøren eller dennes underleverandører, når ydelsen leveres i Danmark.  Brugen af arbejdsklausuler kan ses som et udtryk for, at man påtager sig et samfundsansvar. Udfordringen er dog ofte at håndhæve klausulerne, idet det kræver, at opdragsgiveren etablerer et internt system, eller gør brug af eksterne konsulenter, der kontrollerer om klausulen efterleves.

En sådan undersøgelse omfatter gennemgang af dokumenter som ansættelseskontrakter, forskellige former for arbejdstidsaftaler, lønsedler, arbejdsplaner, tidsregistreringer mv. Undersøgelsen kan også suppleres af individuelle eller gruppeinterview med medarbejdere. Uanset hvilken form for interview man vælger, bør værdien af disse ikke undervurderes, idet det giver intervieweren lejlighed til at indhente oplysninger om medarbejderen og dennes egen viden om sine arbejds- og ansættelsesforhold også selvom medarbejderen måske ikke tale åbent om forholdene.

Når undersøgeren har gennemgået dokumentationen og interviewet medarbejderne, skal undersøgeren vurdere dette op i mod lovgivningen, eventuelle overenskomster, ansættelseskontrakten eller andre regler, der er relevante for ansættelsen. For mange udenlandske virksomheder er det danske arbejdsmarked kompliceret, navnlig når man i øvrigt ikke kender til overenskomst-systemet, der ikke sjældent undervurderes bevidst eller ubevidst. Uanset om man er en dansk eller udenlandsk leverandør vil en gennemgang af løn- ansættelsesforholdene som regel påpege nogle udfordringer for leverandøren af meget forskellig karakter – nogle alvorligere end andre.

Konsekvensen af at have en arbejdsklausul i en kontrakt er også at håndhæve den, hvis man vurderer, at den ikke er efterlevet. Håndhævelse betyder dog ikke nødvendigvis at opsige aftalen eller kræve økonomisk kompensation. Håndhævelse kan også omfatte dialog med leverandøren om at forbedre dennes forhold og rette op på tidligere fejl. Dialog med leverandøren vigtig, da det optimale for alle parter, herunder i særdeleshed medarbejderne, er, at leverandøren selv har den nødvendige viden, evne og kapacitet til at efterleve arbejdsklausulen. Dialogen kan være behjælpelig med at opnå dette, og undersøgelserne kan medvirke til at leverandøren står stærkere i konkurrence med andre virksomheder.

Brugen af arbejdsklausuler har ofte være udskældt af navnlig arbejdsgiverorganisationer og leverandører, men de må antages at være kommet for at blive i offentlige kontrakter. Derudover eksisterer lignede klausuler allerede i mange virksomheders regler for leverandørstyring, navnlig når det gælder i leverandørkæden i udlandet, hvor større danske og udenlandske virksomheder gennemfører audits af efterlevelsen af en virksomheds code of conduct. Sådanne audits gennemgår mange af de samme elementer og metode som arbejdsklausulkontroller.

I tilfælde hvor hverken opdragsgiveren eller leverandøren har styr på løn- og ansættelsesforholdene i leverandørkæden kan det blive dyrt for alle parter. Opdragsgiveren vil blive associeret med dårlige arbejdsforhold, der kan belaste dens rygte eller produkt. For leverandøren kan det betyde egentlige økonomiske tab som følge af misligholdelse af kontrakten eller betaling af erstatning eller godtgørelse til medarbejdere, og usikkerhed om fremtidige muligheder for at vinde opgaver. Af samme grund bør mange leverandører overveje at være på forkant med situationen og få undersøgt om, hvorvidt man kan leve op til kravene i en arbejdsklausul, senest når kontrakten er vundet.

Nordic Law Group ApS ved Thomas Trier Hansen har siden 2014 bistået Deloitte Danmark, som ekstern rådgiver, med at udføre kontroller af arbejdsklausuler og leverandører for en række offentlige og private virksomheder, kommuner og regioner. For yderligere informationer kontakt tth@nordiclawgroup.com.