LAW

Nyheder

8.8.2016

Miljø- og klimaforandringers påvirkning af menneskerettigheder: Ny rapport gennemgår udviklingen i ”climate litigation”

Mange virksomheder overser, at anbefalingen om, at virksomheder skal respektere menneskerettigheder også kan være en retlig forpligtelse. Det, som virksomheder opfatter som internationale standarder rettet mod staterne, er ikke sjældent omsat til national lovgivning og kan påberåbes ved nationale domstole eller andre instanser. Vi ser det eksempelvis i forhold til lovgivning på arbejdsmarkedet, i lovgivning om ligebehandling, beskyttelse af privatliv, men også i forhold til retten til sundhed og rent miljø.

En af de første gange, hvor den europæiske menneskerettighedsdomstol tog indirekte stilling til en virksomheds påvirkning, var i sagen Ostra mod Spanien fra december, 1994. Den spanske stat havde i denne sag ikke foretaget sig det nødvendige for at forhindre en virksomhed i at forurene, og dermed var klagerens ret til et hjem og familieliv blevet påvirket negativt og krænket.

Siden da er det flere gange forsøgt at koble menneskerettigheder sammen med miljøspørgsmål i sager mod medlemsstater ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. På det nationale plan er det dog sjældent, at sager om miljø- og naturbeskyttelse også ses i lyset af kravet om respekt for menneskerettigheder.

Nu synes der at være opstået en stigende interesse i at koble klimaforandringer sammen med menneskerettigheder og forsøge at rejse sager om virksomheders og staters ansvar i denne forbindelse.

I en netop offentliggjort rapport, Climate Justice: The international momentum towards climate litigation, gennemgås tendenserne og de seneste sager for såvel nationale domstole og nationale menneskerettighedsinstitutioner. Sagerne er udtryk for, at hvor det stadig vil være svært at etablere en årsagssammenhæng mellem en virksomheds påvirkning (en skade) og et tab i den traditionelle forstand, så viser sager uden for erstatningsretten, at virksomheder kan blive genstand for en undersøgelse af, om deres aktiviteter har krænket menneskerettigheder. I andre tilfælde er stater ved nationale domstole blevet gjort ansvarlige for utilstrækkelige tiltag i forhold til klimapolitikker.

Rapporten kan hentes på http://climatejustice.org.au/wp-content/uploads/2016/06/Report-Climate-Justice-2016.pdf.